Hvem må have magten?
skrevet af Hitz ut Tahrir bevægelsen, København.

IKKE-MUSLIMER MÅ IKKE HAVE MAGT OVER MUSLIMER
"Islam forbyder tilstedeværelsen af fremmede styrker i muslimernes områder, samt at andre ikke-islamiske magter har autoriteten over muslimerne, fordi den viser muslimernes svaghed og samtidig giver disse fremmede magt og autoritet over den kommende islamiske stat, og dette er fuldstændig illegalt:
"Allah vil aldrig tillade at de vantro får autoritet over de troende".(OQM.)
Hvilket betyder at Allah har gjort det strengt haram (illegalt)......

Al-Khilafah er den stat, der implimenterer alle de islamiske love, og hvori muslimerne har autoriteten.
Vers fra Quránen:
Vi (Allah) slynger med voldsom styrke sandheden mod hedenskaben, så de knuses og sluttelig tilintetgøres.
Hvorfor skal jeg søge andre dommere end Allah, når han har nedsendt bogen (Quranén) i detaljeret form. (Bladet Khilafa, årg.2, nr.5/6 april/maj1996, Kbhn.)
? C) TOLERANCE, FRED, DIALOG & ISLAM
”Lovene (islams love) udtrykker og indebærer ikke tolerance, men tværtimod viser disse islams og muslimernes overlegenhed i forhold til andre trosretninger og deres tilhængere og disses underkastelse under islams suverænitet. Dette betyder slet ikke tolerance, men derimod at disse(ikke muslimerne) på en ussel måde skal betale (jizjah) skat til os som vers 29 i sura at Al Tawba udtrykker.(Al-Kilafah-publikationer, København, ingen årstal).? E) ”Islam skal have autoriteten og fjerne menneskeopfundne lovgivninger”
"Som det nu er åbenlyst opklaret, er Islam ikke en kompromissøgende, fredelig eller tolerant religion. Men islam er den eneste sandhed og har befalet dens tilhængere at kalde hele menneskeheden til at forlade deres hedenskab, falskhed og tilknytte sig islam og har endvidere forpligtet muslimerne til at gøre denne suveræn i verden via at nedlægge de materielle hindringer og udrydde den korruption og ynk, der har kilde i menneske-opfundne lovgivninger og de vantros myndighed på jorden. Følgelig er den islamiske dagsorden ikke respekt, kompromis, tolerance og fred, men derimod Da´wah og Jihad.
"Kæmp imod de vantro og hyklerne. Og vær hård (streng) imod dem. deres endested er helvede. Sikke et slet sted at vende tilbage til." (OQM. al-Tawbah:72).
"Kæmp mod dem fra Bogens folk (de kristne) som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, dem Allah og hans sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens deen (Islam), indtil de betaler Djizjah* med (egen) hånd og underkaster sig" (OQM. Tawbah.29).
* (ikke-muslimers krigsskat til muslimerne)
Vi muslimers opgave er ikke at være kompromissøgende over for de vantro, deres hedenskab, polyteisme og falskhed, men derimod at gøre vores deen Islam, som er den eneste sandhed og det eneste middel til opnåelsen af Allahs tilfredshed, til suveræn over alle andre religioner, systemer og ideologier, selv om de vantro måtte hade det, som Allah (swt)*) udtrykker det i surat al-Tawbah 32-33).
Indbefattet i disse aktiviteter er der diskussioner med visdom (hikmah) bevis og god ytring, og der er også Jihad (materiel kamp, krig) for at nedlægge den materielle hindring og virkeliggøre den islamiske myndigheds suverænitet. Vores opgave må aldrig være at efterligne satans skridt ved at degradere Islam til bunden af hierakiet, gennem at være kompromissøgende, tolerante og imødekommende over for de vantro, polyteisterne, deres hedenskab, falskhed og vildledning-
I Islam er freden kun gældsende blandt muslimerne indbyrdes. Bare det at drømme om en fred mellem hedenskab og Islam, monoteisme (Tawhid) og polyteisme (Shirk), sandhed (Haq) og falskhed (Batil) og disses tilhængere er i modstridende med naturloven.
(Bladet "Tolerance, Fred, Dialog & Islam" s.3, Hitzut-Tahrir,København).
*) swt = fred være med ham.

? F) LAD JER IKKE LOKKE
"Mit råd til muslimske søstre og brødre vil være. Lad være med kritikløst at tage nye skikke til jer. Tro ikke, at i lettere bliver accepteret og integreret i det danske samfund, hvis I blindt følger jeres naboers skikke og lader jer lokke væk fra jeres egen traditioner og kultur" (Aminah Tønnesen Echammari i bladet "Islam - fred og harmoni" nr.4. 1991).

? G) BIRELIGIØSE ÆGTESKABER
Bladet : ”Islam fred & Harmoni” nr 4., 1992 (uddrag fra s. 29-32)
"Det er tilladt en muslimsk mand at indgå ægteskab med en jødisk eller kristen kvinde (Bogens eller Skriftens folk), men ikke med en vantro eller afgudsdyrkerske (en ´muchrikat´: Sura V, ayat 6. og sura II, ayat 221: I skal ikke gifte jer med kvinder, der er afgudsdyrkere, medmindre de antager troen. En troende slavepige er bedre for jer end en afgudsdyrkerske, skønt hun behager jer...
En mand, der har haft et seksuelt forhold til en kvinde, han ikke er gift med, må midlertidig gifte sig med en vantro: Sura XXIVm ayat 26: Urene kvinder er for urene mænd og urene mænd er for urene kvinder. Rene kvinder er for rene mænd, og rene mænd for rene kvinder... Den ikke-muslimske hustru må ikke forsøge at påvirke deres børn med sin egen tro..... En ægte- skabskontraktlig aftale om at opdrage børn af en muslimsk far og en ikke-muslimsk mor betragtes ugyldig af muslimske landes domstole. Faderen skal opdrage sine børn i islam. Modarbejdes han heri af sin jødiske eller kristne hustru, bør han skille sig fra hende..... En ikke muslimsk mor kan aldrig være legal værge for sine muslimske børn.....(Sura LX,ayar 10) En ikke-muslim kan aldrig arve en muslim..... Koranen forbyder en muslimsk kvinde at indgå ægteskab med en vantro eller afgudsdyrker, medmindre denne antager islam (Sura II, ayat 221).
Religionsskift: Hvis den ene af to muslimske ægtefæller fornægter sin tro opløses ægteskabet øjeblikkelig, idet en apostat (frafalden) iflg. islamisk lov mister alle sine borgerrettigheder… Hvis hustruen i et jødisk eller kristent ægteskab antager islam opløses ægteskabet…”Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk