Al-Muhajiroun; ny organisation: Terrorisér de vantro!
skrevet af Dr. Abu Osama og Dr Abu Ziyaad

ENHVER, SOM FORNÆGTER AT TERRORISME ER EN DEL AF ISLAM, ER KAFIR (FRAFALDEN)

Terror er en pligt for enhver muslim når han kommer under angreb; og når islams skoler og livsanskuelse kommer under angreb at forklare islams stilling til terrorisme…

Enhver, som påstår, at islam ikke har noget med terror at gøre eller enhver, som ønsker at skelne mellem islam og terrorisme, han begår Al Juhoud og dette er Kufr Akbar (meget stor vantro) og vil blive kastet ud af islams fold.

Den, som siger, at vi burde kæmpe mod terrorisme, han kæmper mod islam. Vi ved ganske vel at USA med ordet terrorisme mener islam og muslimerne, men den, som vil undvige terrorisme, han undviger også islam.

(KUFFAR) DE VANTRO ER FJENDEN

Det er kendt, at USA er fjende af islam og af muslimer. De originale love for stater, som ikke er muslimske (dar ul islam) eller som ikke har en pagt med muslimerne, er at de er vore fjender. Der skal ikke herske nogen form for tvivl i nogen muslims bevidsthed, at det er jøderne og de kristne, som er fjenden af islam og af muslimerne.

Allah (saws) siger:

De som er vantro blandt bogens folk (kristne og jøderne) skal være I helvedes ild for evigt, de er de værste af alle skabninger” (Koranen sura Bayyinah 6).

Og Allah(saws) siger:

”De som siger at Gud er Jesus, Marias søn, de er vantro (kafir) de skal ikke have nogen form for beskyttelse hvis Allah (saws) beslutter at ødelægge Isa (Jesus) og hans mor Maria og alle folk”(Koranen sura Ma´idah 17).

Allah siger:

”Før krig mod dem, som ikke tror på Allah eller den sidste dag eller på det, som Allah og hans budbringer forbyder” Koranen 9.29)

Folk spørger: ”hvorfor siger du at de vantro er fjenden?” Dette skyldes Allahs (saws) ord ”Kuffar (de vantro) skal for dig være en klar fjende (Koranen 4.101).

På grund af dette koranvers skal vi frygte Allah og stoppe med at kalde de vantro for vore venner. De vantro i USA og England er kafur asslie, de er uden tvivl vore fjender.

Allah (saws) siger. ”Terroriser Allahs fjender og din fjende” (Koranen sura Anfal 60).

Krigere og ikke-krigere

Der findes ikke sådan noget som ”uskyldige vantro”. Uskyld findes kun blandt muslimer. Sig aldrig uskyldig om en ikke-muslim, det højeste du kan sige om dem er, at de er ”ofre”. Muslimer derimod er uskyldige, også når de fører krig mod og knuser ikke-muslimerne, dette skyldes at de kan dermed opfylder sharia (Koranens lov).

At bruge betegnelsen ”uskyldige” eller ”civile” er ikke korrekt…. Selv børn skal bekriges, hvis de kæmper sammen med fjenden, en undtagelse er babyer.

Det er heller ikke syndigt at dræbe dem ved en fejl, dette kaldes Al Tatarrus…

Nogle folk vil stille det spørgsmål: ”Hvad med familierne til de dræbte vantro?” Her skal det huskes, at det velkendt, at det ikke er tilladt at føle nogen form for medlidenhed med de vantro. Allah (saws) siger: ”Føl ikke medlidenhed med jøder Koranen 5.26)

Og han siger

”Føl ikke medlidenhed med kufr (de vantro)”Sura 5.28.

Det er ikke blot obligatorisk at bekrige dem, det er også haram (forbudt) at føle medlidenhed med dem, der bliver dræbt. Det er forbudt for os at føle medlidenhed for dem, når Allah sender naturkatastrofer over dem, overlad dem til sig selv når de bliver dræbt for Allahs skyld.

Derudover siger Allah (saws):

”Bekrig dem, Allah vil straffe dem gennem dine hænder og ydmyg dem og hjælpe dig imod dem og helbrede de troende muslimers hjerter” (Koranen 9.14).

Allah har gjort det klart for os, at enhver ulykke, som rammer dem, vil gøre os tilfredse i vore hjerter og vise, at de vantro ikke har nogen karamah (ære).

Allah (saws) befaler og kræver af os at vi skal gøre ikke-muslimerne skrækslagne, de som er fjender af Allah og af muslimer.

Allah siger: ”Anvend så meget magt du kan og krigsvåben, så du kan terrorisere Allahs fjender og din fjende”.

Der er ingen tvivl om, at bombninger af de vantro i muslimske lande og i de vantros egne lande vil gøre dem skrækslagne og forhindre dem i at angribe os igen.

Vi ser nu til dags, at der ikke er noget, som ryster fjenderne mere end at bombe dem og angribe dem for Allahs sag.

TAFSEER (retledning og udlægning ) af Surah Muhammad ved Abu Anas

Sura Muhammad er Koranens 47.sura, en af de vigtigste og som befaler den troende muslim krig mod de vantro. Sura har 83 vers og kaldes sura Qital.

” At føre krig (Qital) er kendetegnet, attributet for Allahs sendebud Muhammad, dette er hans karakeristikum at kæmpe for Allah (/saws).

Allahs sendebud drog ud i krige og overfald og konfirmerede dette gennem hans ord da han sagde ”jeg er kommet for at slagte nabier, jeg er den som griner når jeg dræber”. Hans navn er sammenkædet med krigen og hans aktioner er alle kædet sammen med dette, og når vi taler om hans livskamp er krigen det nærmeste af hans karaktaristika..

Dette kapitel indledes med et angreb på de vantro, som forkaster disse vers, som leder hen til Allahs vej.

Disse vers er generelle og er anvendelige i forbindelse med ethvert budskab om islam …

Følgende lektioner lærer vi af Sura Qital:

Lektion 1

Navnet af budbringeren (Muhammad) er synonymt med krig, enhver som vil påkalde Allah og vil følge. ham har intet andet valg end at overbevise sig selv om, at islam betyder at føre krig mod de vantro.

Lektion 2

Disse vers viser hvilken ære det er, at føre krig for Allahs sag indtil det bliver det mest betydningsfulde at denne livsanskuelse bliver udbredt. Det er derfor Allah (saws) har åbenbaret et kapitel om krigsførelse i efterfølgelsen af hans sendebud (saws). Det viser denne livsanskuelses ære og at den udelukkende kan oprettes gennem krig jævnfør Koranens og Sunnas ord.

Lektion 3

Suraen erklærer krig mod kuffar (de vantro) lige fra første vers fordi de er al-Sadd. De forhindrer folk i at kende sandheden. Før krig imod dem pga. dette.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk