Islamisk Kulturcenter og Islamic Call Societies vedtægter
skrevet af : Vedtægter for "Islamic Call Societies"

Centeret ligger på Horsebakken i København og er oprettet og støttet af Libyens diktator Moamar Ghadaffi. Millionindtægter til centeret fås fra Danmark gennem danske slagteriers betaling af den islamiske afgift for Hallalslagtninger. Bl.a. er 97 % af alt dansk fjerkræ hallalslagtet og velsignet med ordene : "I Allahs navn, Allah er den største".
Tidligere har også Københavns kommune støttet centeret kraftigt økonomisk. Støttes ellers økonomisk af den libyske stat. "Islamic Call Societies" overordnede mål er at skabe og fremme en islamisk revolution og kalde ungdommen til jihad og besindelse på det arabiske sprog.

Undergrundsbevægelsen
”Islamic Call Society”
dannet af Oberst Moamar Ghaddafi
Bevægelsen har kontorfællesskab
med Islamisk Kulturcenter i Brønshøj og
som sådan økonomisk støttet af danske
skatteydere. Formanden har tidligere
i 12 år været været byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Frederiksberg Kommune
og selv bosiddende i kommunen.

"Islams Kald i den muslimske revolutionære leder, Muamar Ghaddafi's ord.

Dette er første gang, der er blevet etableret en international bevægelse for at fremme Islams sag på alle kontinenter, hvilket har været muslimernes drøm lige siden Islam i verden stagnerede, stræben på Islams vej standsede og den islamiske civilisation blev paralyseret. og derved standsede Islams frem-march. Det var denne situation der opmuntrede korsridderne i deres modstand mod Islam, og de begyndte at kæmpe mod muslimerne. Nu tager vi denne rolle på os, at stræbe og kæmpe på internationalt plan, og det første skridt på vejen. efter den libyske revolution, er at skabe et fundament for the ”Islamic Call Society”

Muamar Ghaddafi

Tale fra den første Dawah Conference for ”Islamic Call Society”


Indledning

Det er væsentligt, og usædvanligt, i de arabiske lande at se revolutioner der er både socialistiske og progressive, og samtidigt islamiske. Uheldigvis er de unge revolutioner i den arabiske og islamiske verden, med en retning modsat af den, vi stræber efter. Den form for revolution vi stræber efter er den type, der tager ved lære af fortidens erfaringer, i særdeleshed i forbindelse med den arabiske verden.
Vi kan skelne mellem to former for revolutioner før ”Fateh revolutionen.” Et aspekt er arabisk nationalisme, som jeg opfatter som værende i strid med religionen. Det andet aspekt, er en reaktion der kun anvendte religionen som et dække, - taget op for at narre folket med hensyn til social retfærdighed og lighed, der er samfundets grundvold. Det blev misbrugt af folk, der ønskede at bekæmpe social retfærdighed, der kaldte dette for kommunistiske, en politisk bevægelse med det formål at ændre de sociale betingelser, - ikke som det er meningen fra Allahs bog og Hans profets sunnah, fred være med ham. En bevægelse af denne type er det muslimske broderskab, der forenede sine kræfter med USAs.

Den sejrende revolution i republikken kan ses som et skjold mod disse modsat rettede kræfter i al deres gru. Religionen og nationalismen er to sider af samme sag - at kæmpe for arabisk enhed, og at kalde til Islam, uden at trække misvisende diskussioner og argumenter ind og uden at vige fra det essentielle.

The ”Islamic Call Society”

Introduktion

The ”Islamic Call Society” - Islam Kald Organisationen - er en velgørende organisation. Den har en uafhængig juridisk status, og er ikke et regerings-organ. Dens hovedkvarter ligger i Tripoli. Det Socialistiske Folks Libyske Arabiske Jamahiriya. Organisationen har kontorer og delegerede i oversøiske lande for at kunne følge sine aktiviteter op lokalt. Organisationen er blevet etableret efter den første konference for Islamisk Dawah, initieret af revolutionens leder, og siden formet efter lovgivningen af revolutionskomiteens ledelse i 1972. Orga-nisationen bliver finansieret af Libyens folk og bliver desuden støttet af folk i andre lande.

Formål

Formålet med ”Islamic Call Society” er at sprede Islam over hele verden, gennem alle til rådighed værende midler, i særdeleshed de følgende:

1. Udbrede kendskabet til den ædle Qur'an og få denne meddelelse yderligere aktiveret både gennem undervisning i læsning og ihukommelse af den, såvel som gennem udbredelse af viden om den.
2. At bevidstgøre om Profetens liv og tydeliggøre det ophøjede eksempel, vi her har.

3. At forklare Islam fuldstændigt i alle aspekter, hvad angår tro og principper, såvel som moral-ske, religiøse og sociale pligter, på en simpel måde, uden falske tolkninger og elementer, der ikke hører til i den grundliggende lære.

4. En forklaring til den ædle Qur'an, der videnskabeligt fokuserer på både viden i almindelighed, samt de humanistiske videnskaber.

5. Optræning af missionærer til at dække behovet for Islams Kald.

6. Udarbejde og udgive tidsskrifter, pjecer og hæfter, bøger af forskellige typer, der forklarer Islams lære og Profetens livshistorie, værdien af den islamiske civilisation, samt at påtage en oversættelse af disse ting til alle de store sprog globalt.

7. Organisere studentermeder og ungdomsseminarier samt fagmøder blandt muslimske håndværkere for at bevidstgøre om Islam og spredningen af Islams Kald.

8. Søge anvendelsen af det arabiske sprog udbredt på alle niveauer, og gennem alle til rådighed værende midler, da det er den ædle Qur'ans sprog. Insistering på, at det skal være det offi-cielle sprog på alle islamiske møder, og det officielle sprog i islamisk undervisning og ud-dannelse på alle niveauer.

10. Opfordre alle islamiske nationer til at gøre Qur'an til grundlaget for alle deres officielle love og lovgivningsprocesser, så godt det lader sig gøre, og medvirke til alt, hvad der er i overensstemmelse med Islam.

11. Etablere kongresser og møder for alle interesserede i udbredelsen af Islam, og hjælpe til med at afhjælpe de problemer muslimerne står overfor, og at etablere Islam stærkt, og at sikre at dette kald til Islam, virkeligt er for Allahs skyld.

Aspekter af The ”Islaimic Call Soclety”

1. En institution for islamisk dawah er blevet etableret med det formål at forberede en generation af unge med den rette forståelse og opdragelse til at kunne bringe dette kald videre til alle verdens-dele. Hovedkvarteret for dette institut er i Tripoli, i den Libyske Folkerepublik, og der findes des-uden en afdeling i Damaskus, Syrien. Dette institut blev etableret for at nå den muslimske ungdom og for at samle missionærer fra hele verden, og træne dem i videnskabelige metoder i den generelle undervisning, såvel som i de islamiske studier.
2. Forberedelsen af den muslimske ungdom på denne måde, vil gøre det muligt for dem, at følge med i udviklingen i de forskellige islamiske centre, noget der er meget nødvendigt for dem, hvis de skal nå deres mål indenfor den islamiske dawah.
3. Denne højere uddannelse af muslimsk ungdom, tilstræber en højere standard indenfor de islamiske videnskaber, såvel som indenfor andre emner, for at opnå mere kvalificerede missionærer og imamer.
4. Muligheden gives, for at forskningen indenfor det islamiske studium bedres, og de studerende kan følge med i de seneste forskningsresultater på alle niveauer i forskningen.
5. Der tilstræbes opmærksomhed indenfor sammenlignende ”figh”, således at forståelsen af Islams Sharia og lovgivning højnes.
6. Der tilstræbes en sammenkædning til andre institutioner indenfor de islamiske studier.
7. Alle menneskeskabte filosofier og bevægelser med destruktive ideer skal modarbejdes. Islams realiteter og sandhed skal påvises gennem studier og forskning, såvel som det passende i at følge Islam under alle forhold og til alle tider og i alle tidsaldre. Undervisningsmediet på instituttet er arabisk. Engelsk og fransk studeres sideløbende. Studieforløbet er fire år. De studerende der fuld-fører studiet vil blive givet et certifikat for højere studium i Islamisk Dawah, der er at sidestille med ”licence”.

Fond for kamp (jihad)

”lsIamic Call Society” har et fond til hjælp for dem der kæmper på AIIahs vej. Det er obligatorisk for alle arbejdende folk i Libyen at betale til dette fond. Dette er et af resultaterne fra den islamiske revolution i Libyen, og det er desuden en af resolutionerne fra en af topkonferencerne. Dette til trods er Den Libyske Republik det eneste land der overholder denne resolution.

Verdensomspændende aktiviteter

”lslamic Call Society” har hundreder af missionærer og imamer, der arbejder rundt om i hele verden, og som derigennem giver tjeneste for Islams kald. De bliver støttet og rådgivet. For at sikre kontakt og ud-veksling af synspunkter og erfaringer indenfor dawah arbejdet, sammenkaldes de til regelmæssige møder, uanset i hvilke egne eller under hvilke kulturer, de arbejder.

Udgivelser

”Islamic Call Society” udgiver en ugentlig avis under navnet ”Islamic Dawah. Den udgives i tresproget udgave - engelsk, arabisk og fransk. Den bringer nyt om dawah, om missionærerne og om organisationen. En anden udgivelse er ”Jihad - message of the struggle”, et magasin om generelle kulturelle nyheder, og de væsentligste begivenheder i verden, samt bekendtgørelser om de problemer, muslimerne har, og en afsløring af Islams fjender, deres planer og deres taktik. Nyhedsdækningen og alt andet indhold er illustreret og kommenteret. Organisationen udgiver desuden stadig den ædle Qur'an i arabisk udgave, samt kommentarer til forståelse af Qur'an, på adskillige sprog. Sidstnævnte for at give så mange mennesker som muligt en chance for at blive bekendt med indholdet af al Qur'an. Desuden udgives adskil-lige bøger om islamiske emner for at opmuntre til forskning indenfor den islamiske dawah så vel som til at give denne muslimske generation mulighed for at kende religionen, og for at påvise Islams hovedbestanddele og dens renhed, overfor ikke-muslimer, i håbet om, at de måske vil samle denne bog op, og at Allah måske vil lede dem til Islam.

Informationsbureauet og publikationsafdelingen indenfor organisationen tager vare på denne produktion og efterstræber alle sådanne pligter fra specialiserede kontorer, og gennem hele sit admini-strationsapparat, tillige med adskillige assistenter.

Samtlige aktiviteter er under vores revolutionære leder og muslimske broder Muamar Ghaddafi's velvilje og under rådgivning fra generalsekretæren af det internationale råd for islamisk Dawah.


Det Internationale Råd for ”Det Islamiske KaId”

Efter invitation fra den revolutionære muslim broder, Oberst Muamar Ghaddafi, lederen af den sejrende revolution, og som en følge af anbefalingen fra den islamiske revolution, blev den første dawah kongres afholdt 1970. Det var en stor forsamling af islamiske personligheder, repræsentanter fra islamiske organisationer, centre og grupper, der alle var interesseret i invitationen til det sande Islam. Vores broder Oberst Ghaddafi er på denne måde den skabende kraft og igangsætter, og det er på denne måde, at revolutionen kommer til at støtte muslimerne og Islam uanset omkostningerne. Kongressen måtte følge en linie, der ville overføre den megen tale til handling. Kongressen blev afholdt, og diskussioner, beslutninger og resolutioner fremkom.
Blandt disse var vedtagelsen om, at skabe organisationen ”Islamic Call Society” (Det Islamiske Kald). I henhold til kongressens beslutninger, udarbejdede de revolutionære råd det nødvendige lovgivnings-grundlag og påtog sig at føre ideerne ud i livet, efter at have forstået de forskellige aspekter indenfor det at kalde til Islam. Rådet påtog sig således at hjælpe og deltage i det missionerende arbejde for Islam blandt muslimerne og få løst op for vanskeligheder, der måtte komme i koordinationsarbejdet, i samarbejde med en række personligheder og organisationer, der arbejder på denne samme opgave. Resultatet blev et verdensomspændende dawah program, hvor de involverede parter fik kendskab til arbejdet på et meget grundlæggende niveau.

For at skabe et internationalt sammenkædet system, og for at opnå en bedre koordination i arbejdet, blev der afholdt en anden kongres for international dawah, hvor endnu flere mennesker deltog, og hvor der var et endnu bredere perspektiv. Dertil kom de nyligt høstede praktiske erfaringer. Denne kongres blev afholdt i 1982. Blandt vedtagelserne på denne kongres, var skabelsen af et internationalt råd for islamisk dawah, og dette blev lige så væsentligt for den eksekutive komite' fra denne kongres at få ført ud i livet.


Introduktion til Det Internationale Råd for Islamisk Dawah

Det internationale råd for islamisk dawah er som en eksekutiv komité for de beslutninger og resolutioner, der bliver vedtaget på den internationale kongres. Denne bliver afholdt fra tid til anden. Adskillige ting skal udføres, og problemer skal løses for at få' arbejdet i gang. Mange sager skal studeres i dybden for at få den rette form i det fremtidige arbejde. Rådet udgår fra kongressen, og medlemskabet varer lige så længe som tidsperioden mellem hver kongres. Der afholdes årlige møder, og medlemsantallet er 36, bestående af de væsentligste islamiske personligheder fra hele verden. Dette er nødvendigt for at sikre at opfyldelsen af beslutningerne vil være grundigt udarbejdede og altomfattende. Dette råds status er uafhængigt inden for rammerne i organisa-tionens love. Rådet har sine egne vedtægter og hovedkvarteret ligger i Tripoli. Det tager sine egne beslutninger for at nå de mål og resultater, som det finder nødvendigt.Målsætningen for Det Internationale Råd
for Islamisk Dawah

1. Spredning af islamisk dawah over hele verden gennem alle til rådighed værende midler. Rådets program vil være i henhold til de prioriteter, der er blevet det givet i forhold til de eksisterende behov for koncentrerede anstrengelser indenfor dawah i forskellige verdensdele. Dette inkluderer et verdensomspændende program med de seneste modeller for et sådant arbejde gennem de mest moderne midler til spredning af Islam i verden og invitere til Allahs vej gennem visdom og god argumentation.
2. Forberedelse af missionærer der kan efterleve de nødvendige betingelser for kaldet til Islam. Dette indebærer også udvælgelsen og forberedelsen af missionærerne til de respektive områder, hvori de skal arbejde. Alt efter behovet vil muslimerne med forståelse af religionen, som forstår at repræsentere Islam i ord og handling, og som kan tale til folk på rette måde, invitere til det gode og fraråde det onde i livet, blive udvalgt og sendt. For at sikre træningen af muslimer, vil der blive opreffet et institut i deres område, således at de kan blive trænet i deres egne geografiske områder, og derfra kan de bedste emner evt. sendes videre til det højere institut for højere studier, for at sikre at de kan fuldbyrde deres mission og dens betingelser.

3. Udvikling af kendskabet til den ædle Qur’an, undervisning i læren, oversættelse og korrekt forklaring til den, på alle sprog.

4. Udvikling af kendskabet til Profetens livshistorie og tydeliggørelse af de mest strålende eksempler i den hellige Profets liv. Fred være med ham.
\Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk