Koranvers om jihad

Hele 213 koranvers handler om jihad. Idéen er gennemarbejdet, således at byttetagningen fra ikke-muslimerne skal sættes i system og fordelingen ske efter bestemte regler. Det kan gå så vidt som i et skrift, som jeg fik fra "Det islamiske Frihedsparti" i Danmark, som udførligt lover muslimer i Danmark skattefrihed i den kommende islamiske stat: Skatten skal efter islamiske regler fortrinsvis komme fra
a) Ikke-muslimers krigsskat,
b) jordskat og
c) byttetagning ved jihadkrige mod ikke-muslimske lande!!
Reglerne om jihad i Hadit, d.v.s. profetens sunna (Muhammads lære og eksempel) er meget omfangsrige og vil blive for omfattede at berøre. Derfor vil jeg blot referere de vigtigste love om den islamiske krig fra Koranen: Her skal der særligt lægges vægt på sura 8 (Byttet og krigen) og sura 9 (Boden), hvor man vil lægge mærke til, at de to "moderne" jihadmodeller som henholdsvis krig og kolonisering af nyt land gennem udvandring, står side om side. Verset: "at udvandre med sit gods og blod og kæmpe for Allahs sag" forekommer i næsten fuldkomment identiske udgaver i flere andre suraer, hvorfor jeg ikke har medtaget alle.

Sura 9: Al -Tawba (Boden)
9.5 (Sværdverset) O, når de forbudte (hellige) måneder er forbi, så dræb de vantro, hvor I end træffer dem, og grib dem, og belejr dem, og lur dem op i ethvert baghold. Men omvender de sig og beder (den muslimske) bøn og betaler krigsskat, så giv dem vejen fri. Sandelig, Allah er den tilgivende, den barmhjertige.

9.29 De, som tror og udvandrer og med deres gods og blod kæmper for Allahs sag, de indtager den højeste rang hos Allah, og de er det, som vil sejre.

9.28. O, I som tror! Sandelig de vantro er urene. Derfor må de efter dette år ikke nærme sig moskeen. Oh hvis I frygter fattigdom, så vil Allah gøre jer rige ud af sin fylde, når Han vil. Sandelig Allah er alvidende, alvis.

9.29 Kæmp mod dem fra skriftens folk (jøder og kristne), som ikke tror på Allah og den yngste dag, og som er ligeglade med, hvad Allah og hans sendebud (Muhammad) har erklæret tilladt, og som ikke følger den sande bekendelse, indtil de frivilligt betaler jer krigsskat og anerkender deres underkastelse.

9.39 Hvis I ikke udvandrer, vil Han straffe jer med en smertelig straf og vil i jeres sted vælge et andet folk, og I vil sandelig ikke gøre Ham skade. Og Allah har magt over alle ting.

9.40 I skal udvandre, lette og tunge, og før krig med jeres gods og jeres blod for Allahs sag. Det er bedre for jer, om blot I vidste det.

8.65 Al- Anfal (Byttet og krigen)
O profet, du skal opildne de troende til krig. Og er der blot 20 standhaftige blandt jer, så skal de overvinde tohundrede. Og er der hundrede blandt jer, så skal de overvinde tusinde af dem, som er vantro, fordi de er et folk, som ikke forstår. (Vedr. selvmordsaktionen mod "World Trade Center" så indledte 2. del af dette koranvers et brev, som terroristen Mohamed Atta havde i sin taske. Tasken kom ikke med i flyet. Brevet indeholdt fortrinsvis korte instruktioner om terroraktionen.).

8.75 De, som herefter tror og udvandrer og fører krig ved jeres side - de hører til jer, og blandt blodsbeslægtede står de hinanden nærmere, end alle andre i Allahs bog. Sandelig, Allah ved alle ting vel.

2.21 Al-Baqara (Koen)
Krigen er befalet jer, selv om den skulle være jer imod; men det er vel muligt, at det, der er godt for jer, skulle være jer imod, og det er muligt, at I kan lide noget, som ikke er godt for jer. Allah ved, men I ved ikke.

2,244 Kæmp for alles sag og vid, at Allah hører alt og ved alt.

4.57 An-Nisan (Kvinden)
Vær ikke dovne i at søge at forfølge de vantro folk, selv om det måtte være jer ubehageligt.

4.77 Har du ikke fået bud om dem, til hvilke der blev sagt: I skal tøjle jeres hænder, bede og betale zakat (den islamiske skat). Men når der blev befalet dem krig, da frygtede en del af dem for mennesker, ligesom frygten for Allah eller endnu større frygt, og de sagde: Herre, hvorfor har du befalet os krig? Vil du ikke udskyde det endnu en tid? Sig: Denne verdens fortin er ringe, og det hinsidige er bedre for de troende, og ikke en smule uret skal I lide.

4.84 Kæmp for Allahs sag. Du vil ikke blive draget til ansvar for nogen anden end dig selv - du skal opildne de troende. Måske vil Allah holde de vantros krig tilbage, og Allah er stærkere i krig og streng til at straffe.

4.90 Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem.

7.74 b Den, som kæmper for Allahs sag, om han falder eller sejrer vil vi give ham stor løn.

12.29 O i troende, bekæmp de vantro, som bor i jeres naboskab; lad dem føle hele jeres strenghed.

47.36 Vær ikke svage overfor jeres fjender og inviter dem ikke til fred: I skal være de mægtige, for Allah er med jer og undlader ikke at give jer løn for jeres gerninger i krig.

48.17 I skal bekæmpe folk medmindre de bekender sig til Islam.

61.11 I skal tro på Allah og på hans sendebud (Muhammad) og I skal føre krig ved hans ide med jeres gods og jeres blod. Det er bedre for jer, hvis blot i vidste det.


Byttetagning

8.1 Al-Anfal (byttet og krigen)
De spurgte dig om bytte. Sig: Byttet tilhører Allah og hans sendebud. Derfor frygt Allah og del det (byttet) i enighed iblandt jer og adlyd Allah og hans sendebud (Muhammad), hvis I er troende.

48.19 Sejren, Erobringen
Og meget bytte skal i tage. Og Allah er almægtig, alvis.

48.20 Allah har lovet jer meget bytte, som I skal tage....

59,6 Fordrivningen
Og hvad Allah har givet hans sendebud i bytte fra dem (fra de vantro). I har hverken ansporet hest eller kamel dertil, men Allah giver hans sendebud magt over dem han vil, og Allah formår alle ting.

69.7 Det, som Allah har givet hans sendebud (Muhammad) i bytte fra indbyggerne i byerne, det er til Allah og hans sendebud og for de nærmeste slægtninge, og de forældreløse og de fattige og de vandrende, således at det tilkommer ikke blot de rige. Og det, som sendebudet giver jer, tag imod det, og det han forbyder jer, skal i holde jer fra. Og frygt Allah, sandelig Allah er streng til at straffe.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk