Gettoen som forusætning for autonome islamiske områder
skrevet af Chris Hinrichsen

Gettoer opfattes af mange hjmelige islamiske bevægelser som et gode som skal fremmes for at fremme Islam i Vesten. Herved undgås ydre påvirkning. De islamiske strømninger, som søger at isolere sig fra Vestens påvirkning, kaldes integristbevægelsen. Integristerne i England har ikke blot eget parlament, der skal sørge for indførelse af Sharia i de nye “muslimske områder”, men de ønsker særlige territorier, “der sikrer dem mod vestlig smitte”, “som en vældig storm vil vi tvinge de forhenværende kolonialister til at omvende sig til vor tro” (Kalam Sidiqui). En vigtig integristorganisation er den tyrkiske “Milli Görus”, der arbejder i blandt andet Frankrig, Sverige og Danmark, men især står stærkt i Tyskland, hvor man bla. søger at opbygge et fuldkomment autonomt skolesystem for islamiske børn. Det mest fuldendte autonome islamiske system søges opbygget i Østtyskland, fordi islam har haft sært ved at få fodfæste der. Af samme grund arbejdes med planer om en helt ny by, hvor kun muslimer må leve, og livet skal forme sig efter Allahs fuldkomne system.
Men målet er først og fremmest at skabe områder i lovgivningen, etc., hvor islam kan indrette sig muligst autonomt og uafhængig af staten og det omgivende samfund. Det udtrykkes for eks. i bladet "Morgendämmerung" som udgives af "Islamisches Zentrum, Hamburg": "Islam lader sig ikke reducere til en privat religiøsitet, men befaler den troende en polititisk og samfundsmæssig opgave... Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimerne, hvor meget af deres tro (lov) må tolereres i Vesten.... Perspektivet for muslimerne i Vesten må være, at tilkæmpe sig en plads i samfundet, og det vil sige en plads, som kan accepteres af muslimerne og ikke en nische, et hjørne, som det vestlige samfund "storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende kun være muligt, når det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik og accepterer den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne sine omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt..." (Nr.11/12,1995, s.19 ff.).
Hertil kommer autoritetsprincippet, som forbyder muslimer at være under "de vantros" autoritet. Det vil i praksis sige, at især mo-skeer, islamiske kulturcentre med koranskoler etc., af islam betragtes som autonome områder i forhold til det omgivende samfund. De må ikke være underlagt "det vantro samfund" eller nogen vantro institution eller stat. Dette pointerer for eks. det danske blad Khilafah: "Islam forbyder...at andre ikke-islamiske magter har autoriteten over muslimerne, fordi den viser muslimernes svaghed.......(nr.5/6 april/maj 1996). Det var også en af grundene til, at det store moske-byggeri på Amager i midten af 90erne kuldsejlede bl.a. fordi muslimerne ikke kunne acceptere en lejet grund, da "den vantro stat" da ville have autoriteten. "Det tilkommer ikke de vantro, at forvalte Allahs moskeer" (Sura 9.17). Dette betyder, at islam opfatter mo-skeer som autonome områder i forhold til den ikke-islamiske stat. Det samme udgangspunkt kan også tages for andre institutioner og for islamiske kirkegårde.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk