Den Islamiske Veredensliga og waabismen

WAABISMEN OG DEN ISLAMISKE VERDENSLIGA.

 

 

 

Saudi-arabisk statsmission:Den muslimske verdensliga.

Dansk Hovedkvarter (Verdenskontor) på Vodroffsvej i København. Ønsker at bygge to stormoskeer i Århus og København. Lønner en del danske og europæiske imamer.Får hertil støtte fra flere danske politikere.

 

Ligaen og dermed Saudiarabien bygger på den udgave af islam som kaldes Waabismen, der søger at føre islam, de islamiske befolkninger og samfundet tilbage til den muslimske lovgivning, det samfundsmodel, klædedragt og forhold mellem kønnene, som herskede på Muhammeds tid og under hans styre. Waabismen er kompromisløs på dette punkt, og forkaster derfor demokrati, parlamentarisme, kvinders rettigheder, og forbyder eksistensen af ethvert andet trossamfund ved dødsstraf. Distribution af andres religiøse skrifter et meget strengt forbudt, ligesom bygning af kirker. Der er dødsstraf for at en kristen præst gennemførelsen en gudstjeneste eller en dåb endog under private former. Der er ligeledes dødsstraf for at forlade islam, etc. ligesom bevægelsen fremmer de klassiske islamiske straffe stening, håndsafhuggelser, afhugning af fødder, offentlig piskning etc. Overalt hvor waabismen trænger frem møder vi krav om disse hodood straffe.

 

Udbredelsen af Waabismen sker gennem moskebyggeri i snart sagt alle lande og især i vesten. Enorme beløb fra de saudiske olieindtægter bruges til at bygge pragtmoskeer, som skal påvirke mere moderate muslimer til at følge den waabistiske model. Det lykkes med stor succes de fleste steder. Bygning af en stor pragtmoske i Købehavn har da også til hensigt at fremme islamisk waabisme i Danmark og gennemtvinge tilladelse til islamisk lovgivning i Danmark som et duokulturelt samfund, hvor muslimske love eksisterer.

 

Bevægelsens repræsentant i Danmark er Leon Soudari Hansen, som netop er ved af det danske fængselsvæsen som imam.

 

Ligaen er en statslig verdensmission finansieret af saudiarabiske oliemilliarder og den saudiske stat gennem den saudiarabiske kongefamilie.

 

Ligaen udbreder den meget konservative waabistiske islammodel, som vil føre islam tilbage til profetens tid i alle forhold, endog klædedragt, slaveri, etc. Mange waabister holder slaver, hvilket er påvist også i Europa (Frankrig og England).

 

Ligaen ønsker at bygge en moske på Amager til kr. 250 mill., hvis den danske stat forærer grunden til Ligaen.

 

Missionsvirksomheden sker gennem organisation Rabitat al-Alam al-Islami, den muslimske verdensliga som blev dannet 1962 ved en internationale islamisk konference om udbredelsen af islam til hele verden og bekæmpelsen af sekularismen og ideen om sekulare (verdslige områder). Konferencen var indkaldt af og betalt af Saudi Arabiens daværende kronprins Faisal ibn Abd a-Aziz.

 

Ligaens vedtægter blev vedtaget af dec. 1963 og lyder som følger:

 

”Ligaens vedtægter er at udføre den pligt som Allah den almægtige har pålagt os at propagandere islams budskab, viderebringe dets doktriner, bekæmpe falske anklager mod islam, føre krig mod de farlige anslag som islams fjender bedriver ved at prøve at føre mennesker bort fra islam og synderbryde deres broderskab, og ordne islams anliggender på en måde som er i overensstemmelse med muslimernes interesser og fjerne deres problemer”.

 

De enkelte punkter som blev vedtaget var

 

1.Indførelse af islamisk lov i alle muslimske (eller alle lande med muslimer?)

 

2.Skabelse af en islamisk konference

 

3.afholdelse af store møder hvert 5 år.

 

4. fremme pilgrimsfærden til Mekka blandt alle muslimer.

 

5. Sætte en storstilet foredrags- og udgivelsesarbejde i gang og åbene kontorer overalt for at fremme islam

 

6. dannelse af et råd af islamiske retslærde, der kan udsende fatwaer og som skal imødegå alle angreb på islam fra andre religioner eller fra politisk side.

 

7. udbrede arabisk til alle muslimer.

 

8. udsende muslimske missionærer til alle lande.

 

9. Bekæmpe uislamiske bevægelser herunder Ahmadiya-islam, o.a.

 

 

 

Ligaen har ikke blot som officielt mål indførelse af islamisk lov i alle muslimske lande og lande med store muslimske mindretal, men i praksis fremskynder man islamisk lovgivning overalt hvor der er muslimer ved at lægge økonomisk og politisk pres på muslimske grupper i vesten og ved at lægge pres på vestlige politikere ved at lokke med gunstige aftaler om import at vestlige varer samt pression kædet sammen med olieeksport og aftaler med store virksomheder for eks. indenfor slagteribranchen eller osteeksporten. Her søges gennemført islamisk lov især ved at presse islamiske renhedsforskrifter igennem i næsten alle sammenhænge, samtidig med pression og betaling af slørpenge til piger som vil gå med tørklæde. Man afholder store konferencer og har et svimlende budget. Sidste års konference (2001) i København på Hilton-hotel  var et skoleeksempel på den pression, som Saudiarabien lægger på vestlige politikere. Konferencen indledtes demonstrativt med, at en ung dansker offentligt frasagde sig sit danske navn og sin kristne tro og fik et muslimsk navn efter at have fremsagt den islamiske trosbekendelse: et klart signal til det danske samfund. Herefter sagde lederen af konferencen, at danske politiske partier kun kunne regne med muslimske stemmer, hvis de klart fulgte deres krav. Endelig kom der en advarsel ironisk nok til Det radikale Venstre, som ellers har fremmet islam på alle fronter. Advarslen var netop et vink med en vognstang at man ikke automatisk kunne forvente muslimske stemmer hvis man ikke ville makke ret. Ligaen har nu udsendt ca. 1000 missionærer, heraf ca. 90 til Europa. Af de godt 30 verdenskontorer ligger ét i Danmark (Vodroffsvej). Her ligger også en af ligaens danske moskeer ligesom der er en i Helsingør, hvilket til stadighed medfører aggressioner overfor det omgivende danske samfund. Ligaen opbygger islamiske forlag, støtter muslimske menigheder økonomisk, hjælper med at bygge moskeer, driver lokalradio i København („Radio Fatiha“) og gør en stor indsats for at få gjort ureligiøse bosniere i Danmark til aktive muslimer.  De underviser bl.a. bosniske børn i islam og betaler lønnen for flere imamer i København. Allerede i 1989 havde de alene i København 4 imamer, hvoraf én var bosnisk. Målet er netop at omvende herboende bosniere til den mest yderliggående islamiske praksis, hvilket er lykkes i mange tilfælde, hvilket er overraskende, når man tænker på, at de fleste bosniere var verdsliggjorte, da de kom til Danmark. Der bruges mange ressourcer netop på denne opgave. Samtidig maser de sammen med den saudiarabisk ambassade på for at etablere muslimske områder med kirkegårde. Men selv om der nu er mange muligheder for at blive begravet på denne måde, er det fortsat ikke mange muslimer som vælger at blive begravet i Danmark. Dette er lykkedes dem både i København, Odense og Århus ved at lægge pres på myndighederne. Også i Århus betaler ligaen imamer ligesom der købes lokaler, som de udlejer til muslimske skoler i Danmark. Disse imamer indoktrinerer i den mest yderliggående form for islam.

 Et eksempel er Kong Fadh akademieti Bonn, som er et alabastfarvet palads som fra 1001 nat med stor moske, bibliotek, skole, højskole og koranskole, som blev indviet med penge fra Saudiarabien og med stor festivitas under nærvær at den Saudiarabiske ambassadør, udenrigsminister Klaus Kinkel Ministerpræsident Johannes Rau og Bonns overborgmester in1995. Alt gik fint indtil man fandt ud af, hvad børnene skrev i deres stile: En elev, 11 år havde skrevet en stil om Hellig Krig »Jeg vil gerne have terror. Jeg vil gerne være Osama bin Laden. World Trade Center skal endnu engang brændes ned til jorden. Bush skal ose ud af hovedet af raseri. Jeg vil gerne ødelægge hele verden.«  Sin åndelige føde til indlæring i had og hellig krig betales via den saudi-arabiske kongefamilie. Drengens stil indgår som dokument i et opgør om akademiet, der var oppe på højeste regeringsplan, da kansler Gerhard Schröder i oktober besøgte kong Fahd i Saudi-Arabien.  Akademiet var dømt til lukning. 470 elever ville blive lukket ude.  Men så rykkede Schröders regering i felten efter pression fra Saudiarabien for at undgå skandale og redde, som det hed, det tysk-saudiske forhold. Og således bøjede man sig til jorden for den saudiske oliepression.

 

 

 

Hellig krig på skemaet

 

Under åbningen havde Bonns overborgmester udtalt  Bärbel Dieckmann, at projektet gav »en enestående forudsætning for en forbilledlig tysk-arabisk og kristelig-islamisk dialog, som fremmede den fredelige sameksistens«.Men på skolen blev hellig krig et fag. Og den første fredag i oktober 2003 kaldte prædikanten Anas B. i en stuvende fuld moské »i Allahs navn« til hellig krig mod de vantro.

 

Men et kamerahold fra TV-stationen ARD havde filmet talen med skjult kamera. »I må tage Jer af Jeres børns legemlige dygtiggørelse,« børnene skulle indlæres fra barnsben i hellig krig lige fra spydkast til at sværge hellig krig. Til de mange forældre med børn den dag opfordrede han uforblommet til en radikal, islamisk opdragelse og prædikede forkastelse af Vesten. Otte ugentlige timer Koranlæsning i skolen, seks timers arabisk, og én time tysk. Geografiundervisning med kort, der viste, at Israel var udslettet og ikke mere eksisterede. Politiet kunne udpege folk med nær tilknytning til skolen som regulære terrorister, f.eks. den 39 årige egypter Sayed M., som mistænkes for at samarbejde med terrornetværket Al Qaida. Og nogle omgikkes Mamduh Salim, bin Ladens formodede finansmand, hvis børn er uddannet på akademiet. »Snart er vi alle sammen forenet der,« glædede ekstremister sig i en samtale, som politiet opsnappede. En af dødspiloterne den 11. september kom fra Bonn. Der er påfaldende mange tilhyllede kvinder og piger i området. For det er det ydre tegn på, at sharia, islamisk lov er ophøjet over alt andet og at kvinderne er ”rene” i modsætning til de ”urene” tyske kvinder.

 

 

 

Det mest forbløffende er at skolen, højskolen og koranskolen netop brugte materiale produceret i SaudiArabien. Og det var kendt, at der blev benyttet saudiske undervisningsplaner og saudiske bøger, hvis indhold med garanti ikke lå inden for den tyske lovgivnings krav. Omkring 200 af de 470 elever har tysk statsborgerskab og alligevel fik Kong Fahd Akademiet lov til at boltre sig uden indblanding.

 

 

 

Tre afsløringer fra skolens undervisning vejede tungt:

 

*   Indoktrinering af børn med en strengt fundamentalistisk udlagt islam.

 

*   Antivestlig hetz.

 

*   Krav om beredvillighed til at gå i hellig krig mod de vantro.

 

 

 

*   Ralph Chadham, en forsker i islam i Tyskland, påpegede, at der var tale om et virke for ekspansion af islam og om en aggressiv jihad, hvortil kommer, at Forbundet af Islamiske Kulturcentre næste år har planlagt foreløbig en snes nye Centre af samme slags, bl.a. i Rastatt, Wolfsburg, Duisburg, Mannheim og Köln.

 

*   Han siger, at centrene udadtil virker åbne og demokratiske, men indadtil er autoritært organiserede og er børnekaserner. Eleverne har ingen kontakt til tyske børn.

 

Samme slags kulturcenter skyder op i tusindvis over hele Europa og findes også I Danmark finansieret af Saudiarabien.Og adskillige ledende politikere indenfor en lang række danske politiske partier står i kø for at oprette Saudiarabisk stormoskeer på amager, i Århus og Odense. Og de ligger næsegrus for ekstremismen og de saudiske penge.

 

*   Harum Aydin, der var droppet ud af det waabitisk-islamiske samfund, sagde til tysk TV, at de islamiske skoler er til fare for samfundet. Unge mennesker, sagde han, der ”får  påduttet så megen vrede, må på et eller andet tidspunkt have det ud - og det kan  være i form af terroraktioner gennem underkastelse af Allahs vilje”.(JP 2.11.03).

 

 

 

 

 

Ligaen udgiver bladet ”Muslim World News” hver uge samt månedsbladet „The Muslim World League Journal“. Det udgives og betales  af Saudi-Arabien og er et flot månedligt tidsskrift på 50 sider udgivet af „Rabitat al-Alam al-Islami“. Det udgives i to store udgaver: arabisk og engelsk. Distribueres fra Jeddah, Saudi Arabia. Generalsekretær: Dr. Abdullah Saleh al-Obeid.

 

Dette er Sunnimuslimernes største verdensomspændende blad, læst i alle lande, hvor Saudi-Arabien er involveret med penge i den islamiske statsmission, bygning af islamiske kulturcentre (moskeer) og koran-skoler.

 

Man støder i bladet på meget specielle artikler f.eks. en artikel, som hævder, at Eng­land retsligt er et muslimsk land, fordi (påstår ligaen), at den engelske kong Offa konverterede til islam, men blev myrdet inden han kunne nå at omdanne England til en muslimsk stat. Begrundelsen finder de i en række muslimske mønter, som Ligaen påstår er præget af ham. Men historien er ren opdigt. Offas liv beskrives i det berømte oldengelske skrift „Angelsaksernes Historie“ af Beda, hvor Offa fremhæves som from kristen. I en artikel vise hvordan man fik antallet af muslimer til at vokse i Rwanda gennem økonomisk befolkningspolitik. Hver muslim skulle tages sig en eller 2 kristne krigsenker som henholdsvis 2. og 3. kone. De kristne børn skulle så opdrages som muslimer efter muslimsk lov og kvinderne underkaste sig islam. Pengene kom fra Saudiarabien. I adskillige artikler i bladet kræves islamisk opdragelse i skoler med muslimske børn i vesten, herunder tørklæder og andre renhedskikke, adskillelse af rent og urent samt pression for indførelse af øvrige muslimske love ved skolen, samt indførelse af muslimsk afstraffelse.

 

 

 

Her følger et typisk eksempel fra bladet : Vol.25 No.11 Marts 1998 skrevet af Dr. Ahmad H.Sakr:

 


Muligheder for islamisk mission: ”Giv agt  Før du accepterer et besøg fra en ikke-muslimsk gruppe på kulturcenteret (Moskeen kaldes kulturcenter), vær forberedt. Uddan dig selv. Følg følgende liste.

 

1. Find ud af alt om deres tro. Undersøg om de er katolikker eller protestanter eller hvilket tilhørsforhold de har.

 

2. Studer noget om dem fra bøger, internet World Web. Du kan spørge, om du kan låne litteratur om dem, så du er forberedt inden de kommer, 3. Find ud af deres antal, race, land og herkomst. Forbered dig med viden om deres forhold til svinekød, alkohol, familieværdier, moral, om de er monoteister, om de tror på profeti, endvidere sociale problemer i deres samfund og omgivelser.

Besøg
Det følgende er en liste vedr. de ting, du som muslim skal huske:

 

1. Foretræk at invitere ikke-muslimerne til kulturcenteret. Giv dem frokost eller varm mad, giv dem brochurer, souvenirs, litteratur, og endog en engelsk oversættelse af Koranen. 

 

2. Hvis ikke-muslimer inviterer dig, gå da i en større gruppe eller i det mindste en gruppe på tre, af hvilke én er en muslimsk kvinde.

 

3. Er du taler, så informér tilhørerne om Islam, og involver dig ikke i samtaler om dit eget land.

 

4.Tal om Islam kort og summarisk. Gør Islam relevant for tilhørerne og samfundet.

 

5.Lad nogle af dem, som følger dig, gå frem for at fortælle om sig selv og deres baggrund. 

 

6. Vær sikker på, at du har nogle mænd og kvinder med dig, som har accepteret ( er konverteret ) til Islam, så disse siger nogle få ord om, hvorfor de modtog Islam.

 

7. Søg at udvælge de mænd og kvinder, som skal gå med dig, så de kommer fra forskellige dele af verden, med forskellig farve, etnisk baggrund og sprog.

 

8.Vær omhyggelig med at hilse på alle, at sige velkommen og takke dem, særligt deres ledere.
9. Søg at tale om alt det, som I har fælles, undgå forskellene. Tilhørerne er smarte, de vil erkende det, som I har fælles så vel som det, som er forskelligt.

 

10. Fortæl dem klart, at du går frem efter følgende koncept:

 

a) Vi er her ikke for at omvende nogen.

 

b) Vi er imod at få proselytter.

 

c) Islam har ingen dåb.

 

d) Vi er her ikke for at prædike.

 

e) Vi er her ikke for at overbevise eller belære (undervise) nogen.

 

f) Vi er her ikke for at debattere.

 

g) Vi er her ikke for at overbevise nogen. Fortæl dem, at du er meget højt uddannet, sig til dem, at de er smarte og intelligente.

 

11.Fortæl dem, at du er her for at dele de smukke og dejlige ting, som er fælles blandt os. Ja vi er forskellige og derfor er vi her. Skønheden i livet er, når vi er forskellige, ellers burde ingen leve på denne planet.

 

12. Den generelle tale om islam skal være om islams hovedtros-artikler og søjlerne i islam.
13. Fortæl også noget om de tidligste muslimers dyder og den islamiske renæssance og de dyder, som nuværende muslimer repræsenterer i videnskab, teknologi, moral, fred, familieværdier, lovoverholdelse og så videre.

 

14. Fortæl dem, hvor mange muslimer, der er, at der er mere end en billion i verden(?????) Og fortæl dem, at der er mindst 20 millioner muslimer i Vesten og otte millioner i USA.
15. Vær ikke apologetisk, vi behøver ikke at forsvare Islam. Dit job er at fortælle dem og gøre dem interesseret.
16. Vær venlig, og prøv at have sans for humor. 

 

17. Tak dem, og invitér dem for spørgsmåls- og svarsessioner.  ..Du skal tale med et køligt sind og altid med et smilende ansigt..... Din rolle er at bryde isolationen og fjerne frygten og fordommene mod Islam og muslimer.  Du skal bygge en bro af kommunikation…  Du skal åbne en dør for nye møder. Ikke-muslimen skal se hen til nye møder i fremtiden (The non muslim should be exitid).
 (Ud over dette opfordrer mange blade til at lægge vægt på, at alle muslimer er ét og ikke består af forskellige retninger eller forskellige udgaver, som de fire evangelier, men muslimer er en helhed (en verdens-umma) modsat kristne eller buddhister eller hinduer. Derfor skal man lægge vægt på muslimers enhed og ikke dette “Islamic revivalism or fundamentalism is subject to a myriad of inter-pretations”).


Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk