Al-Muhajiroun
skrevet af Fra Al-Muhajirouns engelske hjemmeside

 Al-Mujajiroun er indtil i år blevet ledet fra London af Sheik Omar Bakri Muhammed. Men styres fra foråret 2005 fra Libanon. Har 100-200 medlemmer i Danmark. Den skandinaviske afdeling styres fra Sverige.

Al-Muhajiroun betyder "Udvandrerne" dvs de, som udvandrede til Medina for at tage magten fra jøderne.

Nye medlemmer fås mest på gymnasier og højere læreanstalter I København, også blandt Hizt ut-Tahrir medlemmer som støtter Osama bin Laden og i islamiske kredse i Danmark, Sverige og England, som bekæmper udenlandske tropper i Irak.

Bevægelsen er kompromisløs islamisk og ønsker at følge profetens eksempel i hans stilling til jøder og islam fjender. Bevægelsen er i vækst og fik de første medlemmer i Danmark i 2004. Sheik Omar blev udvist af England i 2005.

I de følgende vil vi se et udvalg af bevægelsens tekster fra 2004:

Dr. Abu Osama og Dr Abu Ziyaad 10.6.04

 

Demokratiske valg….er det største af to onder

 

 

 

DET ER SHIRK(afgudsdyrkelse) AT STEMME FOR MENNSKESLABTE LOVE

 

 

At styre og dømme efter andet end Allahs lov:

At regere eller dømme efter andet end det som Allah (saws) har åbenbaret er to lydighedsnægtelser i en enkelt aktion.

Som Koranen siger: ”de efterligner udsagn af de vantro, Allahs (saws) forbandelse være over dem!

De har forladt sandheden. De har taget deres rabbier (jødiske lærere) og deres munke (kristne) som vejledere ved siden af Allah (saws) og de har taget Messias (Jesus), Marias søn, skønt det er befalet dem at tilbede, adlyde og følge ingen anden end Allah alene, ingen må tilbedes eller følges end ham. Tilbedelse og ære er alene hans. Ingen lige må sættes ved hans side(9.30-31).

 

 

”De ønsker at du skal være vantro ligesom de er vantro, derfor skal du ikke være venner med nogen af dem” (4.89).

 

 

Et afsluttende ord:

Derfor, den handling at stemme på noget politisk parti, som ønsker at arbejde indenfor demokratiske rammer, og skal virke i et parlament, er i bedste fald forbudt (Haram), det er Kufr og shirk (afgudstilbedelse), at tage ind udefra ind i islams fold. At stemme på et sækulart parti er i vesten et nobelt anliggende, men er uden skygge af tvivl noget som er forbudt for en muslim..

 

 

Oh muslim, Oh du som Allah har givet magt gennem islam!

Kaldet til integration er et kald  til yderligere undertvingelse af muslimerne gennem Allahs (saws) fjender for at tvinge muslimerne til integration i det vestlige samfund og underkaste sig sækularismens værdier

 

 

 

 

 

 

ENHVER, SOM FORNÆGTER AT TERRORISME ER EN DEL AF ISLAM ER KAFIR(FRAFALDEN)

 

Terror er en pligt for enhver muslim når han kommer under angreb; og når islams skoler og livsanskuelse kommer der angreb at forklare islams stilling til terrorisme…

Enhver, som påstår, at islam ikke har noget med terror at gøre eller enhver, som ønsker at skelne mellem islam og terrorisme, han begår Al Juhoud og dette er Kufr Akbar (meget stor vantro) og vil blive kastet ud af islams fold.

Den, som siger, at vi burde kæmpe mod terrorisme, han kæmper mod islam. Vi ved ganske vel at USA med ordet terrorisme mener islam og muslimerne, men den, som vil undvige terrorisme, han undviger også islam.

 

 

(KUFFAR) DE VANTRO ER FJENDEN

 

Det er kendt, at USA er fjende af islam og af muslimer.  De originale love for stater, som ikke er muslimske (dar ul islam) eller som ikke har en pagt med muslimerne, er at de er vore fjender. Der skal ikke herske nogen form for tvivl i nogen muslims bevidsthed, at det er jøderne og de kristne som er fjenden af islam og af muslimerne.

Allah (saws) siger:

 

De som er vantro blandt bogens folk (kristne og jøderne) skal være I helvedes ild for evigt, de er de værste af alle skabninger” (Koranen Bayyinah 6).

 

 

Og Allah(saws) siger:

”De som siger at Gud er Jesus, Marias søn, de er vantro (kafir) de skal ikke have nogen form for beskyttelse hvis Allah (saws) beslutter at ødelægge Isa (Jesus) og hans mor Maria og alle folk”(Koranen Ma´idah 17).

Allah siger:

”før krig mod dem som ikke tror på Allah eller den sidste dag eller på det, som Allah og hans budbringer forbyder” Koranen 9.29)

 

 

Folk spørger ”hvorfor siger du at de vantro er fjenden?” Dette skyldes Allahs (saws) ord ”Kuffar (de vantro) skal for dig være en klar fjende (Koranen 4.101).

På grund af dette koranvers skal vi frygte Allah og stoppe med at kalde vantro for vore venner. De vantro i USA og England er kafur asslie, de er uden tyivl vore fjender.

Allah (saws) siger. ”terroriser Allahs fjender og din fjende” (Koranen Anfal 60).

 

 

Krigere og ikke-krigere

Der findes ikke sådan noget som ”uskyldige vantro”. Uskyld findes kun blandt muslimer. Sig aldrig uskyldig om en ikke-muslim, det højeste du kan sige om dem er at de er ”ofre”. Muslimer derimod er uskyldige, også når de fører krig mod og knuser ikke-muslimerne, dette skyldes at kan dermed opfylder sharia(Koranens lov).

At bruge betegnelsen ”uskyldige” eller ”civile” er ikke korrekt….Selv børn skal bekriges, hvis de kæmper samen med fjenden, en undtagelse er babyer.

Det er heler ikke syndigt at dræbe dem ved en fejl, dette kaldes Al Tatarrus…

Nogle folk vil stille det spørgsmål ”hvad med familierne til de dræbte vantro?” Her skal det husker at det velkendt at det ikke er tilladt at føle nogen form for medlidenhed med de vantro. Allah (saws) siger: ”Føl ikke medlidenhed med jøderne  Koranen 5.26)

Og han siger

”Føl ikke medlidenhed med kufr (de vantro”(Sura 5.28).

 

 

Det er ikke blot obligatorisk at bekrige dem, det er også haram (forbudt) at føle medlidenhed med dem der bliver dræbt. Det er forbudt fro os at føle medlidenhed for dem, når Allahs sender naturkatastrofer over dem, overlad dem til sig selv når de bliver dræbt for Allahs skyld.

Derudover siger Allah (saws):

”bekrig dem, Allah vil straffe dem gennem dine hænder og ydmyg dem og hjælpe dig imod dem og helbrede de troende muslimers hjertes” (Koranen 9.14).

Allah har gjort det klart for os, at enhver ulykke som rammer dem vil gøre os tilfredse i vore hjerter og vise at de vantro ikke har nogen karamah (ære).

 

 

ALLIANCER MED KUFR (DE VANTRO).

 

Allah siger ”O, du som er troende, tag ikke jøder eller kristne som allierede, de er hinandens allierede, og enhver, som tager dem som allierede, vil Allah (saws) aldrig tilgive, hvis nogen allierer sig med dem mod muslimer”.

Allah har også i Koranen lært os, at det ikke blot er forbudt os at alliere os med dem, men også at støtte eller hjælpe dem på enhver måde(sura 46).

 

 

 

 

BOMBNINGER FOR ISLAM

Nu til dags er mange folk begyndt at diskutere bomningerne af ejendom og biler og vi hører mange kommentarer at disse bombninger og eksplosioner ikke er vejen til at ”kolonisere” eller ”reformere” vesten.

Disse bombninger har et mål. De har frugter og resultater og har en juridisk klarhed, som er anderledes end det folk mener er bombningernes mål.

Der er ingen tvivl om at resultatet af bombningerne er drab og ødelæggelse, mange af disse drab er helt i overensstemmelse med den islamiske lov (haq), andre imod den.  For eks er det imod den muslimske lov at dræbe en muslim, undtagen hvis det har et islamisk formål, for eks at stene nogen eller dræbe en frafalden muslim

Men for ikke-muslimerne gælder, at deres liv ikke har nogen from for hellighed; dette gælder både musta´man og dhimmier (jøder og kristne.)

Bombninger, som ikke er baseret på den islamiske lov, medfører kun ødelæggelse, men enhver bombning, som er i overensstemmelse med islamiske lov, har en stor betydning for reformation og kolonisering. Enhver bombning kan blive priset af Allah ligesom den han kan undlade sin pris.

 

 

Allah (saws) befaler og kræver af os at vi skal gøre ikke-muslimerne skrækslagne, de som er fjender af Allah og af muslimer.

Allah siger: ”Anvend så meget magt du kan og   krigsvåben, så du kan terrorisere Allahs fjender og din fjende”.

Der er ingen tvivl om at bombninger af de vantro i muslimske lande og i de vantros egen lande vil gøre dem skrækslagne og forhindre dem i at angribe os igen.

Vi ser nu til dags at der ikke er noget som ryster fjenderne mere, end at bombe dem og angribe dem for Allahs sag.

 

 

Retledning (Tafseer) af Surah Muhammad ved Abu Anas

Sura Muhammad er Koranens 47.sura, en af de vigtigste og som befaler den troende muslim at føre krig mod de vantro. Sura har hele 83 vers og kaldes surta Qital.

” At føre krig (Qital) er kendetegnet, attributet for Allahs sendebud Muhammad, dette er han karakteristikum at kæmpe fro Allahs (/saws) Allahs sendebud drog ud i krige og overfald og konfirmerede det gennem hans ord idet han sagde: ”Jeg er kommet for at slagte nabier, jeg er den som griner når jeg dræber” hans navn er sammenkædet med krig og hans aktioner er alle kædet sammen med dette og når vi taler om hans livskamp er det det nærmeste af hans karakteristika..

 

 

Dette kapitel indledes med et angreb på de vantro som forkaster disse vers so leder hen til Allahs vej.

Disse vers er generelle og er anvendelige i forbindelse med ethvert budskab om islam …

Disse lektioner lærer vi af i Sura Qital:

 

 

Lektion 1.

Navnet af budbringeren (Muhammad) er synonymt med krig, enhver som vil påkalde Allah og vil følge ham har intet andet valg end at overbevise sig selv om at det betyder at føre krig mod de vantro.

 

 

Lektion2

Disse vers viser hvilken ære det er, at føre krig for Allahs sag indtil det bliver det mest betydningsfulde at denne livsanskuelse bliver udbredt. Det er derfor Allahs (saws) har åbenbaret et kapitel om krigsførelse i efterfølgelsen af hans sendebud (saws). Det viser denne livsanskuelses ære og at den udelukkende kan oprettes gennem krig jævnfør Koranens og sunnas ord.

 

 

Lektion 3

Suraen erklærer krig mod kuffar (de vantro) lige fra første vers fordi de er al-Sadd. De forhindrer folk i at kende sandheden. Før krig imod dem pga. dette.

 

 

Lektion 4

De vantros komplot og deres konspirationer vil slå tilbage på dem selv.  Hvordan kan noget lykkes for dem, når Allah lader deres gerninger forsvinde og leder dem forkerte steder hen. De vil altid blive misledt.

 

 

Lektion 5

 Allah forklarer, hvordan deres gode gerninger vil blive forkastet, fordi de er vantro.

Jøder og kristne vil ikke få gavn af deres gerninger før de tror på Allah (saws), deres tro vil ikke frelse dem fra Helvedes ild, før de antager islam.

 

 

Lektion 6

Imaan er ikke tilstrækkelig medmindre du tror Allahs budbringer og fører hellig krig.

 

 

Lektion 7

Du kan ikke søge tilgivelse eller forvente tilgivelse medmindre du forlader alt hvad der er haram (forbudt).

 

 

Lektion 8

De, som fører hellig krig, får tilgivet deres synder.

 

 

 

 

Når de møder de vantro, hug så deres halse over, og sprede deres blod alle steder.

Som Allah(saws) siger i den hellige koran:

 

 

”Når I møder dem som er utro, så halshug dem, til i har lavet et blodblad iblandt dem. Og bind dem fast. Og lad dem siden betale løsepenge indtil de nedlæger deres våben. Derefter skal du fortsætte med at føre krig mod ikke-muslimerne, indtil de antager islam. Om Allah ville det, så kunne han have udslettet dem, men det er for at prøve jer. Men de muslimer, som dør i heller krig, de vil aldrig gå fortabt.”(sura 47.4).

 

 

 

 

Spørgebrevkassen

Erik spørger den 14.juni 2004  brevkassen:

”Er det muligt for et land både at vær et demokrati og en muslimsk nation ?

 

 

Svar: fra Abu Bara:

Det er udelukket at et land kan vær et demokrati og en islamisk nation,

Fordi demokrati er folkestyre. Dette er den fundamentale forskel mellem islam som er baseret på Tawheed at der ikke er nogen værdi at følge undtagen Allah, idet den eneste regering og suverænitet er hans. Islam må ikke falde i hænderne på folket.

Kalifater er det, som forener alle muslimer.

 

 

Erik spørger den 14.juni 2004:

Mener I, at demokratiske lande skal ødelægges fordi de har menneskeskabte love+

Svar fra Abu Bara:

I korthed: ja: Tilladelsen til ødelæggelse gælder regeringer med menneskeskabte love. Disse landet er kaldede til islam. Mange nationer er i fortiden gået over til islamisk styre. Men naturligvis er der sådan at lande som modsætter sig fred og fortsætter med at modsatte sig islam, vil blive erobret  med magt.

 

 

Hvis du vil leve i sand fred og beskyttelse med muslimer og ikke-muslimer så er den muslimsk lov sharia den eneste mulighed.

 

 

En unavngivet spørger den 8.juli 2004:

Er bombningerne den 11.sept. og bomberne mod ikke-muslimer i Saudiarabien hallal (tilladt).

 

 

Svar fra Abu Bara:

I sandhed, bombningerne i Riyadh i Saudiarabien mod amerikanere og udlændinge er tilladt. Allah (saws ) sagde ”jeg har beordret at føre krig mod ikke-muslimerne indtil de siger den islamiske trosbekendelse. Hvis de gør det, så er deres blod og egendele (hallal) beskyttede, Profeten sagde: ”Kast jøderne og de kristne ud af den arabiske halvø”. Derfor har de vantro ingen ret til at være i Riyadh.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk