Uddrag fra muslimske blade
skrevet af J.Abdallah, Abdul S. Madsen og andre

I skal erobre de vantros land.
“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet, må vi følge strategien: “skridt for skridt”. Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med jihad (hellig krig), at anstrenge sig på Allahs veje...I Islam forlader man sit hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det islamiske samfund:
"Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre? (Sura 4.97)”...…
”De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre”(Sura 9.20) (Dr. A.M.Naqawii i det muslimske blad “Morgendæmringen, nr.7/8, s.49.

"Forældre har at opdrage deres børn sådan, at deres børn atter bliver en generation af erobrere"("Mille Gazete." Islamisk tidsskrift for tyrkistalende,. Talerør for IMGT og DMGT-bevægelsen i Danmark, Mertensacker s.108).

”Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De kristne får stadig færre børn. Når vi har nået 50%, skal Grundloven væk og Koranen regere. De regerende skal være muslimer. Det må endegyldigt være slut med de kristnes afgudstjeneste…"

”At få børn er meget vigtigt for at vi kan indtage landet. Det sker gennem børnefødsler og socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput”. M.A.Rassoul / A. Mertensacker 1998).

“Det er ønskværdigt, at en muslim opholder sig i islamiske omgivelser, da muslimen ellers konstant er konfronteret med det islamisk forkastelige og faren består i en negativ indflydelse. Men iflg. den Scharitiske retsskole er det bedre at leve videre i det ikke-muslimske land, hvis udbredelsen af islam derved kan gennemføres, naturligvis under forudsætning af, at Ibadat (religiøse handlinger) ikke bliver indskrænket. Af disse forklaringer fremgår, at et liv her i landet (Vesten) kun er rimeligt, når man bedriver Da´wa (mission)” ( I bladet “Islam hier und heute”, nr.10/1994, s.6.

"Vores opgave må aldrig være at efterligne satans skridt ved at degradere Islam til bunden af hierakiet, gennem at være kompromissøgende, tolerante og imødekommende over for de vantro (danskerne). I Islam er freden kun gældende blandt muslimerne indbyrdes. Bare det at drømme om en fred mellem hedenskab og Islam, monoteisme (Tawhid) og polyteisme (Shirk), sandhed og falskhed og disses tilhængere er i modstridende med naturloven.
(Bladet "Tolerance, Fred, Dialog & Islam" s.3, Hitzut-Tahrir, København).

"Allah siger. Hvis det bliver jer for trangt, er jorden mon ikke så udstrakt, at I kan udvandre på den?"(Sura 4/97). Der findes, som verden ser ud i dag, ikke en eneste ægte islamisk stat. Nogle hævder, at det nærmeste, vi kommer en sådan, er Saudi Arabien, og jeg tror ikke, at det er løsningen på muslimernes problemer, at de alle samles der, for så efterfølgende at lade hånt om resten af menneskeheden og dens vildfarelser... Jeg er overbevist om, at der er en dybere mening med, at Allah lader muslimer fra forskellige egne af verden udvandre for at bosætte sig, leve og virke i ikke-islamiske lande... Hvorfor ikke blive og kæmpe for islam i eksempelvis de Nordiske lande og resten af Europa? Dybest set er kampen for islam det absolut vigtigste, og det uanset hvor vi befinder os, og i denne kamp skal vi udnytte alle muligheder. Tager vi eksempelvis et ikke-islamisk land som Danmark, så har dette land et udmærket uddannelsessystem, tilgængelig for alle, spækket med moderne teknologi og videnskab. Det skal de herboende muslimer udnytte til fulde, idet de har brug for al den uddannelse, de overhovedet kan få, for ad denne vej at kunne infiltrere og påvirke det ikke-islamiske samfund på alle niveauer så som institutioner og skoler, hospitals- og plejevæsen, industri, handel, forskning og politik. Jo mere veluddannede muslimerne er i det ikke-islamiske samfund, jo stærkere står de, også m.h.t. til at styrke deres eget miljø, thi er det ikke islamisk, så må de gøre det islamisk.… ( "Muslim i Danmark" )

Målet er at skabe autonome områder: "Islam lader sig ikke reducere til en privat religiøsitet, men befaler den troende en politisk og samfundsmæssig opgave... Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimer, hvor meget af deres lov / tro, der må tolereres i Vesten.... Perspektivet for muslimerne i Vesten må være, at tilkæmpe sig en plads i samfundet, og det vil sige en plads, som kan accepteres af muslimerne og ikke et hjørne, som det vestlige samfund "storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende kun være muligt, når det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik og accepterer den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne sine omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt..."(Bladet Morgendæmringen nr.11/12,1995).( s.19 ff.).

Jamahir F. Abdallah, formand for den danske “Islamic Student Organisation”. ”... vi finder os ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke nogens kulier mere...den tid er forbi....Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er slaver af druk og narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge narrer den mindre kloge”. ( Læserbrev 6.4. 97 i EkstraBladet ).

"Islam hersker, den bliver ikke behersket"( Muhammad i Hadith Buchari).

Koranvers
"Og han (Allah) gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land som i end ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting" ( Sura 33.27)

"På den dag skal der blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de syndige på den dag, de blåøjede". De blåøjede folk er folkene mod nord og vest, altså Europa og Amerika. Efter 10 århundreders nedgang for islam og opgang for kristenheden, vendes forholdet nu om (Abdul S. Madsens korankommentar til sin oversættelse af Koranen Kbh.1967.)Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk