slagtemetoder
skrevet af Chris Hinrichsen
Denne artikel har tidl. vret bragt i Islam integration eller...? 1999

Ved Halalslagtning skal siges ordene “Bismillah Allahu-akbar” (I Gud Allahs navn. Allah er den største).
Slagtningen må normlat ikke udføres med bedøvelse. Dyret skal medens det er levende, (cit. Islam Fred og harmoni”, 91) have skåret halsen over fra øre til øre på en sådan måde, at hovedpulsåren overskæres og dyret dør ved forblødning. Nogle grupper tillader dog at bedøvning må ske efter at halsen er skåret over, hvilket må siges at være en mærkelig rækkefølge. Halshvirlerne må ikke beskadiges. Ej heller må hovedet hugges af. Iflg. "Principes"(A. Khomeini) er dyret urent, hvis ikke alle 4 hovedblodårer skæres over på en gang. Dyret skal, når det slagtes, vende mod Mekka. Et dyr, som dør af skræk under slagtning eller jagt er urent, men bider en hund, som er under jægerens kontrol dyret ihjel under jagt, er det rent.
Med hensyn til dyrebeskyttelsesloven, som man i øjeblikket dispenserer fra i Danmark med henblik på halalslagtning, står i tidsskriftet Islam fred og harmoni 91, s. 34 ”Kontrolinstanser i Vesten har så travlt med at nedgøre andres metoder, at de ikke opdager, at de er ofre for profitmagere”. Medens antallet af schæchtninger (jødisk slagtemetode) er gået markant tilbage, er antallet af halalslagtninger nu så højt i Danmark, at det for fjerkræs vedkommende gælder 97%. Reelt er dyrebeskyttelsesloven, som består på dette område, afskaffet ved dispensation.
Slagtemetoden kaldes DSIBAH. Herved forstås en fastlagt metode. Ordet, som på arabisk betyder renselse, betyder at føden ved denne handling bliver ren. For at kunne uføre DSIBAH kræver islamisk lov, at slagteren skal være muslim eller kitabi (kristen eller jøde). Hinduer eller andre må ikke forestå slagtningen. De er urene og uden rettigheder. Personen må heller ikke have en psykisk sygdom eller være beruset, da kødet da ikke kan erklæres for rent. Strube og spise-rør skal gennemskæres sammen med halspulsåren. Klingen, som man slagter med, skal stikkes ind i et punkt under stemmebåndet i stru-ben. Allahs navn skal udtales før man begynder slagtningen. Dette kaldes Tasmijja. Blodet skal løbe helt ud af det døende dyr. Der er forbud mod at indtage blod. “Nogle mener sågar, at der er en psykisk skadelig virkning ved at spise kød med blod. Følgerne kunne være, at man kan blive vild og brutal”( ”Islam- fred og harmoni” nr.2.1991). Ifølge de veterinære myndigheder tager det 3 min. ved en ko eller okse inden døden er indtrådt efter snittet er lagt. Koen skal iflg. islam være ubedøvet når snittet lægges. Herefter udføres de rituelle ord og det rituelle snit. Bladet skriver videre: ”Dsibah (slagtemetoden) bli-ver ofte beskyldt for at være en grusom metode-, åbenbart et forsøg på at overtale muslimer til at benytte de andre metoder. Hvem afgør i øvrigt, hvad der er barbarisk og grusomt?” (Aminah E. i “Islam- F. og H.”, s.34 nr.2, 1991).
Vedrørende urene dyr har man efter revolutionen i Iran og indførelsen af Sharialoven iværksat en kampagne til udryddelse af urene dyr, hunde, svin og aber.
Koranen siger følgende om Halal (tilladt føde) og Haram (forbudt føde):
Koranen Sura 2.v.168: “ I mennesker! Spis af det på jorden, så vidt det er jer tilladt efter loven (sharia-loven). Følg ikke Satans fodspor. Han er en svoren fjende”.
Sura 5.v.3: “Forbudt for jer er: Kødet af selvdøde dyr, blod, svinekød og det, som er indviet i en andens navn end Guds; det, som er dræbt ved kvælning eller ved et slag (her forbydes ifølge islamiske tolkere bedøvning) eller ved styrt eller som er stanget til døde; det, som er delvis opædt af vilde dyr, medmindre I har mulighed for at slagte det, som det er jer påbudt; det, som er ofret på altret. Forbudt er også fordelingen af kød ved lotteri med pile. Det er ugudelighed. “
Koranen Sura 16.v.114-116: “Så spis af det, Gud har givet jer som lovlig og godt, og vær taknemmelig for Guds nåde når i tjener ham. Han har kun forbudt jer selvdødt kød, blod og svinekød, og føde indviet i andres end Guds navn, men dersom I af nødven-Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk