Hizb ut-Tahrir, Frihedspartiet
skrevet af Chris Hinrichsen

Er blandt andet udgiver af det danske blad ”Khilafah”,
redaktør Fadi Abdullatif, Postbox 1286, 2300 København.

Har mindst 2 hjemmesider på internet:
Hizb ut-Tahrir og www.khilafah.com

Bevægelsen hedder Hizb ut-Tahrir al Islami, men går også under navnene HT, Khilafahbevægelsen eller Frihedspartiet. Ret oversat betyder Hizb ut-Tahrir: "Det islamiske frihedsparti". Bevægelsen blev grundlagt i Pælæstina i 1953 efter inspiration fra Det islamiske Broderskab i Ægypten. I Danmark er mange af bevægelsen tilhængere arabere, pælæstinesere, tyrkere,..
Bevægelsen har i Danmark nære forbindelser til Den islamiske friskole Vanløse International School, hvor de afholder politiske møder. Skolen er tyrkisk ejet. Endvidere har de forbindelser til Den islamiske arabiske menighed i København. HT ønsker en islamisk storstat, d.v.s. sammenslutningen af alle islamiske stater (ummaen) under én islamisk ledelse og regent. Storstaten, som også skal omfatte dele af Europa, skal ledes af en Kahlif med diktatoriske beføjelser, d.v.s. som øverstbefalende for den islamiske hær, øverste præst, øverste dommer og øverste lovgiver. Kvinder kan ikke indtage pladser i ledelsen af staten. Hermed ønskes reelt dét Kalifat genoprettet, som blev afskaffet i Tyrkiet i 1926.


Som grundlag for bevægelsens ideologi bør især bogen "Hizb ut-.Tahrir" læses. Den er udgivet i London 1996 ISBN 1899574034. Ingen forfatternavn. På bogens bagside står at:
"Hizb ut-Tahrir is an Islamic party that was formed in 1953 with the sole objective og working to re-establish the Islamic way of life and to carry Islam to mankind. This work embodies striving to reestablish the Islamic State (The Khilafah system)."

Endvidere bogen på dansk:
"Den islamiske kampagne for tilintetgørelsen af Islam" udgivet i Danmark, ingen forfatternavn, trykkested eller årstal.
Bøgerne kan være vanskelige at få fat i.

I den engelske bog s. 72 står om Khilafahstatens relation til de ikke-muslimske lande at "Forholdet skal forstås som Dar al-Kufr og potentielt som Dar al- harb (krigsland).....og forholdet til disse lande er defineret efter befalingen om hellig krig og muslimernes interes-ser og Khilafahstaten i henhold til guddommelig islamisk lov"
Endvidere at forholdet bl.a. til England, USA, Frankrig, Rusland etc skal forstås som potentiel hellig krig (Kafir Harbi Hukman) (s.73).

"Therefore Islam makes a duty upon all Muslims to work to change their comtries from Dar al- Kufr to Dar al-Islam, and this can be achieved by establishing the Islamic state i.e. the Khilafah" (s.71).

D.v.s. at muslimernes pligt, i de respektive "vantro" (kufr) lande, er med alle nødvendige midler at forvandle det respektive land fra et vantro land til et Islamisk.

Jævnfør første nummer af det danske blad "Khilafah":
Dec.1994 Årgang 1 nr.1. har det danske Khilafahmagasin til hensigt at "opvække muslimerne" i Danmark og supplere de "unge muslimer med en intellektuel og politisk islamisk kultur, kundskab, for at begynde angrebet på den rådne vestlige kultur, AIDS-KULTUREN. Allah(swt) har beordret muslimerne til at kalde til Islam for at frelse folk fra den ynke, de lever under i det kapitalistiske system. Khilafahmagasinet udgives af unge (dvs. danske) studerende, der arbejder for genoprettelsen af Khilafahstaten….. Desuden kultiverer vi muslimerne med Islam og begynder med Allahs hjælp den intellektuelle kamp imod de vestlige ideer og værdier inden oprettelsen af Khilafahstaten, som vil lede muslimerne i kamp mod Vesten intellektuelt, politisk og militært."(s.1)

I bevægelsens danske bog: "Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af islam" står der, at bevægelsen arbejder for at indføre sharia (Islamisk lov) og fjerne trosfriheden og pressefriheden. Envidere skriver den anonyme forfatter at "den som opgiver sin deen (islam) ham skal I dræbe."(s.25-26).

Bevægelsen er kendt for bl.a. i England at have dræbt flere af sine kritikere, fordrive modstandere og især jøder fra offentlige universiteter i England med vold.

HT skriver i begge bøger at den islamiske stats indtægter fås ved:
1) krigsbytte efter koranes regler.
2) Krigskat pålagt landets ikke-muslimer.
3) Zakat
4) Jordskat
5) Mineralskat
etc.
Endvidere at elever skal undervises efter islamiske principper i skolen og al undervisning og videnskab skal indrettes og underkastes islamiske principper, hvorfor bevægelsen bl.a. fremmer
islamiske friskoler i Vesten.

Vigtig for bevægelsen herhjemme er bl.a. den tyrkiske Degirmenci- klan med den islamiske privatskole "Ahi Evran International School" i Vanløse.
Bevægelsen har mange tilhængere blandt islmaiske studerende i Vesten også i Danmark. Mange arbejder med computervirksomhed, bl.a. bevægelsens leder i Danmark
Ved et møde på Vanløse skole for 250 tilhængere af Khilafa og den muslimske fundamentalistiske bevægelse OPSA udtalte redaktøren: “Islam er den fuldkomne ideologi, der giver alle svar om vores liv. Hvordan kan man tro på demokratiet, når det er nyttesløst for de undertrykte. - Integrationen i det kapitalistiske Danmark vil aldrig lykkes jer. Islam er en åndelig og politisk ideologi for hele men-neskeheden”.

HT er nært knyttet til sine baser i Mellemøsten og især England, hvor bevægelsen står meget stærkt. Medens HTs bedst besøgte møde i København (Hijabmødet) kunne samle 900 har bevægelsen i England i London kunnet samle en demonstration på næsten 10.000.
Politisk korrekte I Danmark plejer at anføre, at der kun er 70 eller 100 tilhængere i Danmark (Jeg har læst begge dele i læserbreve pressen). Men dette er afgjort i modstrid med fremmødet ved deres offentlige møder.

Khalifahbevægelser med lignende ideer er aktive i flere vestlige lande og optræder meget rabiate. Går aktivt ind for jihad med alle midler. Er kendt for overgreb mod anderledes tænkende. De afbryder foredrag, etc. I Tyskland har khilafahbevægelsen (Kaplan) udtråbt Kilafahstaten på Kölns stadion for 5000 medlemmer. Den tyske Kalif har (Nov.2000) modtaget en dom på fire og et halvt års fængsel for dødsfatwa, d.v.s. opfordring til drab i Tyskland, en opfordring som af hans tilhængere kort efter dommen blev udført. Den tyske og danske bevægelse har ingen synlige relationer, men må betegnes som konkurrerende organisationer med næsten samme mål, hvorimod den engelske og danske er en og samme bevægelse med samme overordnede ledelse.

Følgende eksempel er fra det danske blad "Khilafah" 7/8 Juni/Juli 1996 s.17:
"Efterlignere af Vesten, forvrængere (skjulere) af Islam, bestikkelse, stats ulama, uvidenhed og lignende uacceptable undskyldninger er desværre en dagligdags udtale for de korrupte retslærde og uvidende individer angående jihads essentielle rolle i Islam. De må hellere frygte Allah mere, bede Allah om tilgivelse og lægge mærke til følgende vers: “Sandelig, de som skjuler (forvrænger), hvad Allah har nedsendt i bogen (af entydige og evidente vers) og sælger det for en ringe interesse (pris) sådanne fylder kun deres maver med ild, og Allah vil hverken tale til dem på dommens dag eller rense dem (for synd), og for dem er der visselig en smertelig straf”( Sura 2.v.174).
Dette er en stor trussel fra alverdens Skaber imod dem, der forvrænger og skjuler det som Allahs sendebud (saw)......
Den islamiske stat erklærer først jihad til det fremmede land, når de har fulgt denne ordre: Sulaijman ibn Buraijdah beretter fra sin far: Sendebudet (saw) plejede, når han skulle beordre hærlederen eller hærbrigaden at rådgive, “frygt Allah”, derpå sagde han “kæmp for Allahs skyld mod dem, der benægter Allah, kæmp og overdriv ikke, fravig ikke og efterlign ikke, dræb ikke børn, og hvis I møder vantro så
kald dem til tre tilbud,
den der end accepterer tager du imod, og afviger fra dem. Kald dem til Islam, hvis de anerkender, så tag imod og hold dig fra dem....indtil han sagde: hvis de afviser, så kald dem til jizyah, hvis de accepterer så tag imod dem og hold dig fra dem, og hvis de afviser så søg tilflugt fra dem hos Allah og kæmp imod dem”.
Dette er hvad staten skal gøre inden jihad, det første krav
“kald dem til Islam”, som betyder at kalde landet til at tro på islam og hvis de accepterer, bliver de en del af staten, uanset om landets indbyggere er muslimer eller vantro. Hvis landet er vantro og nægter at tage imod Islam er de Ahl- al –Gital (Kampens folk) på benægtelse af det andet krav: “Kald til Jizyah”. Hvis de ikke vil gå med til krigsgebyr, som er der en bestemt sum, de skal betale, hvis de er i stand til det, hvorefter de bliver indlemmet under den islamiske stat uden kamp, så søges der tilflugt hos Allah og erklæres Jihad (krig) imod dem ifølge den ovenstående profetiske udtalelse.
Jihad drejer sig om, at Allahs system skal være det suveræne, og det drejer sig ikke om at tvinge andre til at tro på Islam. Det er heller ej krigsskat det drejer sig om, for var det tilfældet ville det ikke være en obligation at erobre landet og praktisere islam efter betalingen. Det drejer sig heller ikke om at dræbe folk eller masseødelæggelse, men udelukkende ophævelse af de materielle hindringer (såsom en hær, et regime), der står i vejen for Islams suverænitet og forhindrer lysets og barmhjertighedens (islams) herredømme frem for mørkets og pestens (menneskelige opfundne systemer).”

Den dansk Khilafahbevægelse er især meget antisemitisk, opforder til drab på jøder ("dræb dem hvorend I finder dem"), men også til drab på frafaldne muslimer ("Den som falder fra sin deen (islam), ham skal i dræbe"). Dette er fra deres bog: "Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam). Kbh.(Uden årstal og forfatter).

Antal:
Politisk søger man i Danmark kunstigt at vurdere deres antal meget lavt sansynligvis for ikke at vække uro. Antallet af tilhængere og sympatisører kan alene vurdres ud fra deres offentlige møder, som siden 1995 er vokset fra smågrupper på 50-100 ved møder til et tal, hvor de kan fylde hallen på Nørrebro med næsten 1000 til stormøde (år 2000). Men allerede 3 år før havde de et møde, der kunne samle 2-500.
Det tal, som ofte bruges, er gamle tal fra bevægelsens start.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk